GRUPY DUSZPASTERSKIE DOROSŁYCH

Caritas

Pan Jezus zapytany przez jednego z uczonych w Piśmie: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”, odpowiedział: Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to:”Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych” (Mk 12,28nn).

Miłość bliźniego i wrażliwość na jego potrzeby od początku charakteryzowały wyznawców Chrystusa.Kontynuując tą działalność, podejmujemy najróżniejsze działania charytatywne w ramach ogólnokościelnej organizacji „Caritas”. Poszukujemy ludzi dobrej woli otwartych na potrzeby drugiego człowieka, którzy włączyliby się w działalność wolontaryjną.

W ramach działań„Caritas” w naszej parafii włączamy się w następujące dzieła:

  • tornister pełen uśmiechu;
  • tytka charytatywna;
  • wigilijne dzieło pomocy dzieciom;
  • program pomocy żywnościowej FEAD;
  • warsztaty kulinarno – dietetyczne;
  • i wiele, wiele innych.

Galeria: Warsztaty kulinarno-dietetyczne Caritas

Grupa Modlitewna św. Ojca Pio

Ojciec Pio z Pietrelciny, choć zmarł pod koniec lat 60. XX wieku, wciąż inspiruje kolejne pokolenia katolików swoją pokorą, modlitwą i służbą drugiemu człowiekowi.Pociągnięci jego przykładem chcemy rozwijać swoją relację z Bogiem, idąc jego śladami.

Odbywa się to przez regularne spotkania formacyjne, modlitwę wspólnotową i indywidualną, a także przez comiesięczne nabożeństwa i Msze Święte, na których wzywamy jego wstawiennictwa.

Szczególnie staramy się być obecni na Mszach Świętych w pierwszą sobotę miesiąca i trzecią środę miesiąca, kiedy to jest możliwość uczczenia relikwii św. o. Pio.

Wyjątkowym dla nas dniem jest liturgiczne wspomnienie naszego patrona, które przypada 23 września.Tego dnia zachęcamy członków wspólnoty i wszystkich parafian do włączenia się w apostolat modlitwy, który polega na podjęciu rocznego zobowiązania do codziennego odmawianiu dowolnej modlitwy za wylosowanego kapłana lub siostrę zakonną związanych z naszą parafią.

Krąg Biblijny

Święty Hieronim,starożytny tłumacz Biblii na język łaciński i wielki Ojciec Kościoła zapisał,że: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Ponagleni tym wezwaniem chcemy wspólnie rozważać Słowo Boże, dzielić się naszymi przemyśleniami i pomagać sobie wzajemnie w doskonalszym stosowaniu Słowa Pańskiego w życiu codziennym.

Na spotkaniach nie tylko poznajemy biblijny kontekst czy historię tekstu, ale przede wszystkim staramy się usłyszeć, co Bóg chce każdemu z nas powiedzieć: o sobie samym, o nas i o świecie, który nas otacza.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek po wieczornej Mszy Świętej, a refleksja nad tekstem biblijnym jest połączona z modlitwą brewiarzową.

Liturgiczna Grupa Dorosłych

Liturgia to nie tylko pewne obrzędy, zewnętrzne gesty czy szaty, ale sposób na wyrażenie naszej miłości wobec Pana, który z miłości do każdego z nas w każdej Eucharystii staje się obecny w swoim Ciele i w swojej Krwi pod postaciami Chleba i Wina.

Chcemy nie tylko pogłębiać naszą wiedzę o historii liturgii, o znaczeniu poszczególnych gestów,szat czy obrzędów, ale uczyć się żyć liturgią, czerpać z jej piękna siły do codziennego duchowego zmagania.

W ramach grupy przygotowujemy się również do bardziej świadomego i aktywnego udziału w Najświętszych Tajemnicach.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 19:00.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Wspólnota licząca obecnie czterech mężczyzn jest odpowiedzialna za umożliwienie osobom chorym i starszym przyjęcia Komunii Świętej w niedziele i uroczystości, kiedy to nie mogą do tych osób dotrzeć kapłani.

Nadzwyczajni szafarze formują się na spotkaniach rejonowych, rekolekcjach ogólnodiecezjalnych i spotkaniach formacyjnych w parafii.

Katechiści

Błogosławiony Paweł VI napisał kiedyś, że: „Współczesny świat potrzebuje bardziej świadków aniżeli nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli to dlatego, że są świadkami”. Zainspirowani tymi słowami włączyliśmy się w ogólnodiecezjalną Szkołę Katechistów, która przygotowuje ludzi świeckich do posługi m.in. w katechezie parafialnej czy sakramentalnej.

W naszej parafii posługują trzy katechistki.

Ochotnicza Straż Pożarna

Z naszą parafią związana jest również grupa Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej – reaktywowana przez pasjonatów w 2015 roku, by podtrzymać150-letnią tradycję pożarniczą w naszym mieście. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało się skompletować sprzęt, w tym lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy i wyszkolić 17 druhów, z których większość posiada uprawnienia kwalifikowanych ratowników medycznych.

Strażacy angażują się w najróżniejszą działalność: edukacyjną, reprezentacyjną i ratowniczą. W naszej parafii pomagają m.in. w przygotowaniu ołtarzy na procesję Bożego Ciała,a także  służą pomocą konserwatorską kościoła i budynków parafialnych.

Druhowie spotykają się w każdy poniedziałek o godz. 17:00 w remizie strażackiej przy ul. Libelta i serdecznie zapraszają chętnych do swojej grupy.

Parafialna Rada Duszpasterska

Zgodnie z wytycznymi Statutów Archidiecezji Poznańskiej „Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym,wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich”, a zatem jesteśmy grupą świeckich wiernych, którym nie jest obojętny duchowy los parafian. Dzieląc się swoim doświadczeniem i wsłuchując się w natchnienia Ducha Świętego, chcemy dbać o to, by parafia była jak najlepszym miejscem do wzrastania w świętości.

Do Rady należą osoby powołane przez Arcybiskupa Poznańskiego na czteroletnią kadencję i reprezentują wszystkie grupy duszpasterskie funkcjonujące w parafii.

Spotkania Rady odbywają się 4 razy w roku, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Parafialna Rada Ekonomiczna

Tak jak Parafialna Rada Duszpasterska wspiera Proboszcza w sprawach duszpasterskich, tak Rada Ekonomiczna – w sprawach materialnych. Stąd grupuje ona oddanych parafian dysponujących specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami w sferze ekonomicznej, budowlanej itp.

 Do Rady należą osoby wybrane przez Proboszcza na podstawie własnego rozeznania i opinii wiernych, które zatwierdza Arcybiskup Poznański.

Spotkania odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wspólnota Żywego Różańca

Różaniec jest niesamowitym orężem modlitewnym i wie to każdy, kto podjął błogosławiony trud rozważania tajemnic życia Pana Jezusa razem z Maryją. Rytm kolejnych „Ojczenasz” i „Zdrowaś Maryjo” pozwala nie tylko wejść w głębszą relację z Matką Bożą, ale również nabrać duchowych sił do codziennego zmagania się o swoją świętość na wzór Bożej Rodzicielki.

W naszych modlitwach polecamy miłosiernemu Bogu przez ręce Matki Najświętszej intencje nas samych, naszych bliskich, Kościoła i świata.

Modlimy się wspólnie na różańcu w każdy wtorek i czwartek o godz. 17:30, a ponadto każdy z nas modli się indywidualnie dziesiątką różańca w intencji wyznaczonej przez Kościół na dany miesiąc.

Wspólnota Żywego Różańca to także formacja, którą podejmujemy w pierwsze niedziele miesiąca.Spotykamy się na Mszy Świętej w intencji naszej Wspólnoty, podejmujemy wspólną refleksję i modlitwę oraz dokonujemy wymiany tajemnic różańcowych.

Wspólnota angażuje się również w dzieło Różańca Nieustającego, który został zapoczątkowany w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. Polega on na ciągłym rotacyjnym czuwaniu na modlitwie różańcowej tak, aby w całej dobie nie było chwili, w której ktoś nie odmawiałby różańca na przykład w intencji wynagrodzenia za grzechy Polski i świata czy w intencjach papieża Franciszka.